Användarvillkor

Vem vi är

Denna hemsida sköts av eller åt Harman Consumer, Inc. (“kallas för “Harman”, “vi”, “vår” och “oss”). Harmans registrerade adress är följande:

HARMAN International Industries, Inc.
400 Atlantic Street, 15th Floor
Stamford, CT 06901
U.S.A.

Välkommen till Harmans hemsida

Välkommen till Harmans hemsida. Harman är ett dotterbolag till Harman International Industries, Incorporated. Vår hemsida erbjuder dig information och resurser om oss, vår verksamhet, våra produkter och andra verktyg och tjänster. Läs noga dessa villkor innan du använder denna hemsida. Din åtkomst och användning av denna hemsida omfattas av dessa användningsvillkor och andra gällande lagar. Din åtkomst eller användning av denna hemsida utgör ditt avtal, att bindas till dessa användningsvillkor. Samtycker du inte till dessa användningsvillkor använder du inte denna hemsida. Läs igenom regelbundet dessa användningsvillkor. Villkoren kan ändras. Harman har rätt att närsomhelst ändra i villkoren.

Din ålder och avtal för dessa användningsvillkor är följande

Användning av denna hemsida gäller endast för individer som får ingå och bilda juridiskt bindande avtal. Individer som är obehöriga eller juridiskt oförmögna att ingå och bilda juridiskt bindande avtal äger inte behörighet att använda hemsidan. Du samtycker och intygar att du gjort följande: (i) har läst, förstått och ovillkorligen accepterat dessa användningsvillkor, även efter ändringar då och då; (ii) medgivande om att använda avtal och bekräfta villkor från Harman; (iii) medgivande om elektronisk leverans av meddelanden, riktlinjer och registrerade transaktioner som initierats eller slutförts av dig online; och (iv) intygar att du har åtkomst till nödvändigt program och hårdvara för att ta emot elektroniska registreringar från Harman i samband med transaktioner som initierats eller slutförts av dig online.  Kan du inte ingå och bilda juridiskt bindande avtal accepterar vi endast att du använder denna hemsida om din förälder eller förmyndare samtycker till dessa användningsvillkor.

Ändringar i dessa användningsvillkor eller hemsidan

Harman får ändra dessa användningsvillkor närsomhelst utan krav på att meddela dig i förväg, annat än genom att sätta upp ändringarna på denna hemsida. Dessa ändringar träder i kraft efter Harmans uppsättning av ändringarna på hemsidan. Du samtycker till att Harman inte är skadeståndsansvarig gentemot dig gällande ändring eller upphörande, helt eller delvis, av användningsvillkoren eller denna hemsida. Din användning av hemsidan efter dessa ändringar utgör ditt godkännande av användningsvillkoren eller denna hemsida.

Upphävande

Du har rätt att närsomhelst avbryta användandet av hemsidan. Harman har rätt att efter eget beslut att avbryta, införa ytterligare villkor gällande eller begränsa din användning, helt eller delvis, av denna hemsida, utan anledning, utan föregående meddelande och utan skadeståndsansvar gentemot dig eller annan part. Dessa villkor gällande din användning av Harmans immateriella egendom, skadeersättning och begränsning av skadeståndsansvar fortsätter att gälla efter upphävande, utgånget avtal eller efterföljande ändringar i dessa användningsvillkor.

Immateriell egendom

Du går med på att all affärsinformation, kod, innehåll, ritningar, grafik, information, logotyper, metadata, metataggar, marknadsföringsinformation, sidformat och -stil, fraser, bilder, produktbeskrivningar, produktrecensioner, grafikframställningar, text och varumärken och alla rättigheter gällande immateriell egendom och goodwill med anknytning därtill (samfällt “sidinnehåll”) ägs av Harman. Harman har ensamrätt till allt sidinnehåll. Förutom vad som uttryckligen beviljats dig enligt dessa användningsvillkor, beviljar inte Harman dig rättigheter, anspråk på eller intressen gällande sidinnehåll. Du får inte ta bort, avlägsna eller på annat sätt ändra på copyright, varumärke eller annat ägandemeddelande som visas genom sidinnehållet. Du får inte vidta åtgärder som äventyrar, begränsar eller stör Harmans ägande av sidinnehållet. Harman har ensamrätt att efter eget beslut hävda krav gentemot tredje part gällande intrång eller förskinging av företagets rättigheter gällande immateriell egendom avseende sidinnehållet. Hemsidan får innehålla sidinnehåll som ägs eller licenseras av tredje part. Samtliga begränsningar som framställs i dessa användningsvillkor gäller likadant för allt sidinnehåll som ägs eller licenseras av tredje part.

Beviljande av licens

Enligt begränsningar som definierats i dessa användningsvillkor beviljas du temporärt, icke exklusiv, icke överlåtbar, villkorlig, begränsad rätt att komma åt och använda hemsidan enbart för ditt eget icke kommersiella bruk, för att läsa igenom information om Harman och Harmans produkter och tillhandahålla innehåll gällande Harmans produkter, där detta tillåts.

Licensbegränsningar

Du får inte tillåta, hjälpa eller beordra tredje part att: (i) ta bort, separera eller på annat sätt kopiera sidinnehållet; (ii) demontera, dekompilera, baklängeskonstruera eller på annat sätt konvertera komponent i sidan för att få fram källkod eller format som kan förstås av människor; (iii) anpassa, modifiera eller skapa härlett arbete utifrån sidinnehållet; (iv) distribuera, belasta, leasa, hyra ut, sälja, överlåta eller på annat sätt nyttja sidinnehållet, helt eller delvis; eller (v) använda sidinnehållet för ändamål på annat sätt än vad som uttryckligen tillåts här nedan.

Ditt konto på denna hemsida

Under vissa omständigheter får du på vår hemsida uttala din åsikt och ge feedback om våra produkter. Du kan få rabatt för att du deltar i marknadsföringskampanjer, efter eget beslut av Harman. I utbyte kan du behöva skapa användarnamn och lösenord för ditt bruk. Välj ett icke lättolkat lösenord och skydda noga ditt användarnamn och lösenord. Tillåt aldrig någon att använda din inloggningsinformation för att få åtkomst till hemsidan. Ändra regelbundet lösenordet. Du går med på att omedelbart meddela Harman vid obehörig användning av din inloggningsinformation. Harman ansvarar inte för förlust eller skadeansvar som ett resultat av obehörigt bruk av din inloggningsinformation  med eller utan ditt vetande. Du ansvarar helt för samtliga aktiviteter som ett resultat av användningen av din inloggningsinformation. Harman har rätt att vidta åtgärder som företaget anser vara nödvändigt för att skydda hemsidans säkerhet och ditt konto, bland annat utan begränsning att avsluta ditt konto, ändra ditt lösenord eller begära vidare autentiseringsinformation av dig. Harman representerar eller garanterar inte att dina persondata inte innehåller säkerhetshot eller sårbarheter. Se Harmans sekretessriktlinjer angående villkoren gällande behandling och användning av din information. Harman äger rätt att avsluta ditt konto om Harman anser att ditt konto är inaktivt under en längre tid.

Ditt innehåll på denna hemsida

För att sätta upp innehåll på hemsidan måste du skapa konto och bli en registrerad användare. När du lämnar eller sätter upp information på hemsidan samtycker du till att lämna sann, precis, aktuell och riktig informatiton, samt att snabbt uppdatera denna information för att den ska vara sann, precis och aktuell. Om du anger information som är, eller som Harman rimligen anser vara osann eller oprecis, får Harman redigera, ta bort eller avslå sådan information och avbryta eller avsluta åtkomst till ditt konto. Harman granskar inte i förväg innehåll som du eller andra användare sätter upp på hemsidan. Hemsidan fungerar endast som ett forum för användare att diskutera Harmans produkter. Harman garanterar inte att informationen är sann, precis eller aktuell, eller på annat sätt är falsk, vilseledande, oprecis, bedräglig eller olaglig. Förutom vad som annars anges i Harmans sekretessriktlinjer, går du med på att meddelanden som överförs till någon genom hemsidan eller copyrightverk som satts upp av dig på hemsidan, bland annat utan begränsning frågor, kommentarer, förslag, recensioner, beskrivningar, idéer, planer, anmärkningar, ritningar, konfigurationer, specifikationer, inköpsorder, anbud eller begäran om anbud, prestandadata, kontoinformation och annat material, data eller information, är icke konfidentiella. Genom att sätta upp innehåll eller information på hemsidan beviljar du Harman en icke exklusiv, icke återkallelig och världsomfattande rätt att använda din uppsatta inforrmation och innehåll på alla tänkbara sätt och medier, inklusive rättigheten att anpassa, ändra, skapa härledda verk, licensera i andra hand, tilldela och kommersiella utan ersättning till dig. Din användning av hemsidan utgör ett medgivande av dig att tillåta att Harman lagrar innehåll som skapats av dig, inklusive dina persondata på Harmans värddatorer.  Du går även med på att observera och följa följande uppsättningsregler:

  • Uppträd inte som en annan individ.
  • Sätt inte upp innehåll som innehåller information som är falsk, vilseledande, oprecis, bedräglig eller som gynnar olaglig aktivitet.
  • Sätt inte upp dina persondata eller be om persondata från andra användare av hemsidan.
  • Sätt inte upp innehåll eller information som bryter mot lagstiftning.
  • Förolämpa inte andra användare på hemsidan. Sätt inte upp innehåll som är kränkande, nedsättande, oanständigt, skadligt, trakasserande, skrämmande, hotande, hatfullt, smädligt, vulgärt, obscent, pornografiskt eller uttryckligen sexuellt.
  • Sätt endast upp konstruktiv information. Spekulera inte eller sätt inte upp rykten om Harman, Harmans produkter eller andra användare.
  • Sätt inte upp information du inte äger eller du inte äger rättigheterna till. Du ansvarar för allt innehåll du sätter upp.

Sekretess

Våra sekretessriktlinjer beskriver insamlingen och användningen av information på denna hemsida. Läs våra sekretessriktlinjer innan denna hemsida används.

Klagomål gällande användarinnehåll

Om motbjudande innehåll eller information visas på hemsidan meddelar du skriftligen Harman gällande det motbjudande innehållet. Harman handlar i god tro vid undersökning av alla anklagelser gällande motbjudande innehåll, som bryter mot användarvillkoren. Dock hävdar Harman inte eller garanterar att Harman handlar enligt detta.

Meddelande om intrångsanspråk

Om du anser att ditt verk felaktigt kopierats och satts upp på hemsidan anger du för Harman namn, adress, telefonnummer, epostadress, fysisk eller elektronisk version av din underskrift, beskrivning av ditt copyrightskyddade verk, beskrivning av var på hemsidan ditt copyrightskyddade verk finns, samt uttalande av dig under hot av straff för mened, om att ovanstående information är riktig och att du är copyrightägaren eller att du på annat sätt är behörig att agera åt copyrightägaren.

Klagomål

Skicka alla juridiska klagomål enligt dessa villkor till följande adress:

Harman International Industries, Incorporated 
Attn: General Counsel (juridisk chef) 
400 Atlantic Street 
Suite 1500 
Stamford, CT 06901

Säkerhet för hemsidan

Att kompromettera säkerheten för hemsidan är förbjudet och kan resultera i kriminellt och civilt skadeståndsansvar. Harman får undersöka säkerhetskomprometterande aktiviteter och kontaktar och samarbetar med lagskyddande myndigheter om att brott möjligen begåtts. Harman anser att följande aktivitet utgör försök att kompromettera säkerheten för hemsidan: obehörig åtkomst till information på Harmans serverdator eller system, till exempel sonder, skannare eller sårbarhetsprov för hemsidan, förbigående eller kringgående a v hemsidans autentiseringsåtgärder, störning av service åt slutanvändare, störning av eller manipulerande av hemsidans värddator eller nätverk som underlättar anslutning till hemsidan, försök att överbelasta Harmans värddator eller nätverk, samt ändring eller kloning av paketrubriker, epostrubriker eller meddelanderubriker.

Harmans användning och lagring av information

Harman får fastställa standardmetoder och begränsningar gällande användningen av hemsidan, bland annat typen av användaruppsatt innehåll som tillåts på hemsidan, maxantalet dagar användaruppsatt innehåll visas, är åtkomligt eller som innehåll  får kvarhållas av Harman, eller maxantalet epostmeddelanden ett konto får skicka eller ta emot. Vidare maximalt minne som varje slutanvändare har tillgängligt. Harman är utan skadeståndsansvar gällande bevarandet eller borttagningen av innehåll eller persondata som upprätthålls av hemsidan eller som annars överlämnas från dig till Harman genom användnigen av hemsidan. Harman äger rätt att då och då ändra användningen och lagringen av innehållet och informationen.

Länkar till hemsidor för tredje part

Denna hemsida får länka till andra hemsidor som ägs eller sköts av tredje part. Dessa länkar finns endast i informationssyfte och för att det är praktiskt. Harman saknar kontroll över hemsidor för tredje part. Harman hävdar ingenting gällande säkerhet, innehåll, noggrannhet, relevans eller annan aspekt på liknande annonseringar eller hemsidor för tredje part. Utan att menligt inverka på allmängiltigheten hos ovan gäller följande: (i) Harman rekommenderar inte annonser eller organisationer som sponsrar länkade hemsidor och rekommenderar inte åsikter som uttrycks eller produkter/tjänster som erbjuds däri; (ii) Harman godkänner inte och får inte godkänna användningen av copyrightkyddade material i sådana annonser och länkade hemsidor; och (iii) Harman saknar ansvar för överföringar du får från sådana länkade hemsidor. På grund av internets beskaffenhet garanterar vi inte att åtkomst till sådana länkade hemsidor eller sidor inte störs eller är felfria.

Annonser

Vissa tjänster och funktioner på hemsidan stöds av annonsintäkter. Hemsidan får visa annonser och säljkampanjer. Dessa annonser får målinriktas gällande innehållet av information som lagras på hemsidan, frågor som ställs genom hemsidan eller annan information. Sättet, typen och utsträckningen av annonsering av Harman på hemsidan får ändras utan föregående meddelande. I beaktande av att Harman beviljar dig begränsad och villkorlig åtkomst till och användning av hemsidan och innehållet däri samtycker du till att Harman får sätta upp sådan marknadsföring på hemsidan.

Produktbeställningar

Samtliga inköpsorder för en produkt som placerats av dig genom denna hemsida måste accepteras av Harman, samt produktens tillgänglighet och annan lagstiftning. Harman äger rätt att inte acceptera eller avbryta inköpsorder utan skäl och utan skadeståndsansvar gentemot dig eller annan part. Samtliga inköpsorder för produkter måste uppfylla Harmas säljvillkor. Dessa villkor ersätter inte övriga säljvillkor. Harman avsäger sig allt garantiansvar i förhållande till produkt eller tjänst som inte uttryckligen tillhandahållits enligt säljvillkoren. Prissättningen, funktionaliteten och specifikationerna för alla Harman-produkter  och -tjänster inklusive de som visas på hemsidan listas i respektive Harman-prislista, produktdokumentation eller tjänstdokumentation. Ingen beskrivning av funktionaliteten hos produkterna på denna hemsida ersätter eller råder över sådan produktdokumentation. Om Harman vägrar att acceptera eller avbryter din inköpsorder efter att din betalning godkänts eller tagits emot av Harman ångrar Harman efter eget beslut betalningen eller lämnar återbetalning.

Efterlevnad

Harman äger rätt att upprätthålla dessa användningsvillkor helt efter eget beslut av Harman. Harman får meddela varningar, avbryta eller upphäva användandet eller åtkomsten till hemsidan, redigera användaruppsatt innehåll och information, väcka åtal eller inleda process gällande brott av dessa användningsvillkor. Om Harman inte kan hävda rättighet eller bestämmelse i dessa användningsvillkor utgör det inte avsägelse av sådan rättighet eller bestämmelse. Om rättighet eller bestämmelse anses olaglig eller ogiltig anses bestämmelsen skiljbar från dessa användningsvillkor och påverkar inte giltigheten eller förmågan att hävda återstående villkor. Dessa villkor styrs och tolkas enligt lagstiftning i delstaten New York i USA. 

Skadeslöshet

Du samtycker till att Harman utan begränsning hålls skadeståndslöst och försvaras. Detta gäller vidare Harmans moderbolag, aktieägare, företagsledning, styrelsemedlemmar, anställda, agenter, licensgivare och leverantörer utifrån och gentemot samtliga anspråk, förluster, utgifter, skadestånd och kostnader, bland annat utan begränsning advokatarvoden, som uppkommer i samband med din användning av denna hemsida, bland annat utan begränsning innehåll som satts upp eller på annat sätt skapats av dig. Detta åtagande gäller även efter upphävande av eller ändring i dessa användningsvillkor.

AVSÄGELSE FRÅN GARANTIANSVAR

HEMSIDAN OCH INFORMATIONEN OCH INNEHÅLLET SOM TILLHANDAHÅLLS AV HARMAN DÄRI LÄMNAS I BEFINTLIGT SKICK UTAN GARANTIER. FÖRUTOM VAD SOM FÖRBJUDS ENLIGT LAG AVSÄGER SIG HARMAN ALLA GARANTIER, BLAND ANNAT UTAN BEGRÄNSNING UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER GÄLLANDE SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR VISST ÄNDAMÅL OCH ICKE INTRÅNG. HARMAN HÄVDAR ELLER GARANTERAR INTE ATT HEMSIDAN INTE STÖRS ELLER ÄR FELFRI, ATT DEFEKTER RÄTTAS ELLER ATT DENNA HEMSIDA ELLER SERVERN SOM GÖR HEMSIDAN TILLGÄNGLIG ÄR FRI FRÅN SÄKERHETSSTÖRANDE MEKANISMER. HARMAN LÄMNAR INGA GARANTIER ELLER HÄVDANDEN GÄLLANDE ANVÄNDNING AV INFORMATIONEN ELLER INNEHÅLLET SOM TILLHANDAHÅLLITS AV DENNA HEMSIDA VAD GÄLLER RIKTIGHET, NOGGRANNHET, TILLRÄCKLIGHET, SANNINGSENLIGHET, ANVÄNDBARHET, TILLFÖRLITLIGHET OSV.

BEGRÄNSNING AV SKADESTÅNDSANSVAR

HARMAN SAKNAR SKADESTÅNDSANSVAR FÖR DIREKT ELLER SÄRSKILT SKADESTÅND, BISKADESTÅND, INDIREKT SKADESTÅND ELLER FÖLJDSKADESTÅND SOM ETT RESULT AV ANVÄNDANDET ELLER OFÖRMÅGAN ATT ANVÄNDA DENNA HEMSIDA. DETSAMMA GÄLLER PRESTATIONEN ELLER UPPFÖRANDET HOS ANDRA ANVÄNDARE AV DENNA HEMSIDA, ÄVEN OM HARMAN MEDDELATS OM RISKEN FÖR SÅDAN SKADESTÅND. DU HAR TOTALANSVAR FÖR DITT BRUK AV HEMSIDAN. DIN ENDA GOTTGÖRELSE GENTEMOT HARMAN GÄLLANDE MISSNÖJSAMHET MED HEMSIDAN ELLER ANNAT INNEHÅLL ÄR ATT SLUTA ANVÄNDA HEMSIDAN. DOCK OM HARMAN BEFINNS VARA SKADESTÅNDSSKYLDIG GÄLLANDE SKADA ELLER FÖRLUST MED ANKNYTNING TILL ANVÄNDNINGEN AV DENNA HEMSIDA ELLER INNEHÅLL, ÖVERSTIGER INTE HARMANS ANSVAR ALDRIG USD 100,00.

Skiljbarhet

Om del av dessa användningsvillkor bedöms av domstol i behörig jurisdiktion såsom varande olaglig eller icke möjlig att hävda, anseS sådan bestämmelse vara skiljbar från övriga delar av dessa användningsvillkor och påverkar eller försämrar inte giltigheten hos hävdandet av övriga bestämmelser i dessa användningsvillkor. Om del av dessa användningsvillkor befinns vara oskäliga av domstol i behörig jurisdiktion begränsas sådant villkor i den utsträckning som anses vara skälig och fortsätter att vara giltig och möjlig att hävda.