HARMANS ALLMÄNNA VILLKOR


ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HARMAN CONSUMER DIVISION NORDIC – SWEDEN FÖR ONLINEFÖRSÄLJNING OCH PRODUKTLEVERANSER


Harman Professional Denmark ApS - Filial Sverigeagerar under Harman Consumer Division Nordic – Sweden, med sitt koncernkontor på Tillgängligheten 1, 417 01 Göteborg, Sverige, och registrerat under organisationsnummer 516409-6876.


1. TILLÄMPLIGHET
1.1 Följande definitioner är tillämpliga för dessa allmänna villkor: 
• Associerade: varje fysisk eller juridisk person, en fysisk eller juridisk person som, direkt eller indirekt, kontrollerar, kontrolleras av eller står under gemensam kontroll med sådan först angiven fysisk eller juridisk person. Med avseende på associerade ska "kontroll" innebära besittning, direkt eller indirekt, av befogenhet att styra eller påverka inriktningen av handlingar och/eller policyer och ledning för en fysisk eller juridisk person, vare sig det är genom aktieägande, innehav av röstmajoritet, genom avtal eller på annat sätt.
• Villkor: dessa allmänna villkor för Harman för onlineförsäljning och leveranser av produkter; 
• Harman: Harman Consumer Division Nordic - Sweden, och/eller dess associerade, verksamma under namnet Harman, telefonnummer +46 850512632, (Harman Customer Service), öppettider måndag till fredag från kl. 9.00 till kl. 16.00 (utom lagenligt erkända allmänna helgdagar) till gällande (grundläggande), kungjorda samtalstaxor, e-postadress customer.support@harman.com;
• Kund: varje fysisk person som utgör part eller är engagerad i någon juridisk åtgärd eller åtgärd som avses i artikel 1.2., eller mot vilken någon juridisk åtgärd eller åtgärd som avses i denna artikel är riktad eller från vilken en begäran som avses i denna artikel härrör; 
• Produkter: alla artiklar som Harman erbjuder till försäljning till sina kunder genom sin webbsajt; 
• Webbsajt: 
http://se.akg.com, även via www.akg.com/shop 
http://se.harmankardon.com även via www.harmankardon.com/ shop  
http://se.infinitysystems.com även via www.infinitysystems.com/ shop.com/shop 
http://se.jbl.com även via www.jbl.com/shop  

1.2 Villkoren gäller alla erbjudanden, ordererkännanden, produktleveranser och fakturor från Harman till kund, för varje order från kund till Harman, och för alla avtal mellan Harman och kund liksom för varje begäran från kunden om leverans av produkter och/eller för alla uppgifter avseende produkterna eller alla andra produkter, inkl. utan begränsning specialerbjudanden, kampanjer och rabatter, oavsett om en produkt slutligen beställs av kunden. 

1.3 Dessa villkor, användningsvillkoren och integritetspolicyn finns på webbsajten. Innan en beställning kan skickas, måste kunden godkänna dessa villkor genom att markera motsvarande kryssruta och trycka på knappen för slutlig insändning. Kunder kan spara och skriva ut villkoren och orderdetaljerna med hjälp av de funktioner som finns på webbsajten och för att ständigt hålla den sparade kopian tillgänglig. Harman bekräftar mottagandet av beställningen via e-post.

1.4 Allmänna villkor som följs av kunden eller andra villkor är inte tillämpliga. Kunden kan enbart förlita sig till alternativa och/eller ytterligare villkor om och i den utsträckning de accepteras skriftligt av Harman. Sådana alternativa eller ytterligare villkor påverkar inte giltigheten för övriga föreskrifter i villkoren och gäller uteslutande för det avtal för vilket de specifikt och uttryckligen överenskommits skriftligen. 

1.5 Harman förbehåller sig rätten att ändra och/eller göra tillägg till dessa villkor.  Sådana förändringar eller tillägg gäller inte för avtal som redan ingåtts genom Harmans orderbekräftelse i enlighet med artikel 3 i dessa villkor.2. KOMMUNIKATION 

2.1 All kommunikation mellan Harman och kunden kan ske elektroniskt, såvida inte annat uttryckligen föreskrivits i villkoren och/eller överenskommelsen och/eller enligt lagen. 
3. BESTÄLLNINGSRUTIN
3.1   Välja bland våra produkter. Kunden väljer produkten/produkterna som hon/han önskar beställa genom att klicka på knappen "Lägg i korg". Då läggs artikeln/artiklarna till i kundkorgen. Kunden kan närsomhelst ändra sitt val innan beställningen skickas in (fram till åtgärden "Betalning") genom att ändra produktkvantitet, genom att bocka för rutan "Ta bort" eller genom att gå ur beställningsrutinen. Genom att klicka på knappen "Beställ nu" går kunden vidare till nästa steg.
3.2   Kundidentifiering. Kunden ska ange sina personuppgifter enligt anmodan under "Mina uppgifter". Uppgift om kön krävs enbart om kunden väljer att sköta betalningen på visst sätt och enligt krav från sådan extern leverantör av betaltjänster (se artikel 7 i dessa villkor för ytterligare information). Det går att skriva in en "Leveransadress" som skiljer sig från "Fakturaadress"; i annat fall blir "Leveransadress" densamma som den "Fakturaadress" som angivits under "Mina uppgifter".
Kunden kommer att bli ombedd att kontrollera alla uppgifter och att läsa igenom villkoren, bland annat texten om rättvis behandling samt anvisningarna om kundens annulleringsrätt i enlighet med artikel 5 i dessa villkor. Kunden kommer enbart att kunna fortsätta beställningsprocessen om hon/han samtycker till villkoren och texten om rättvis behandling (genom att klicka i relevanta rutor).
3.3   Val av betalningsmetod. Kunden ska välja önskad betalningsmetod. Ytterligare information finns under artikel 7 i dessa villkor.
3.4 Lägga en beställning. Ordern läggs genom att kunden slutligen klickar på knappen för att skicka in den. Harman bekräftar mottagandet av beställningen via e-post. Avtalet ingås av parterna när beställningen väl bekräftas av Harman via e-post i enlighet med artikel 4.1 i dessa villkor.
4. INGÅENDE AV AVTAL

4.1 Varje deklaration från Harman på webbsajten avseende produkters tillgänglighet utgör en inbjudan att lägga ett bud och inte ett bindande erbjudande från Harman. Ett avtal träffas genom Harmans bekräftelse av kundens beställning. Bekräftelse kan ske elektroniskt (t.ex. via webbsajten, via e-post eller med liknande metoder) eller, om så överenskoms, skriftligen. För undvikande av tveksamheter utgör Harmans bekräftelse av mottagandet av beställningen inte Harmans godkännande av beställningen.
4.2 Harman förbehåller sig hela tiden rätten att avvisa beställningar som lagts av kunder. Om Harman utnyttjar sin rätt att avvisa en beställning, ska Harman meddela kunden om detta snarast möjligt efter mottagandet av kundens beställning. 
4.3 Harman ska tillställa kunden bekräftelse av innehållet i den överenskommelse som träffats via e-post vid tidpunkten för orderbekräftelsen och i pappersformat vid tidpunkten för leveransen av produkterna.
4.4 Information, bilder, meddelanden, annonser, offerter etc. som läggs ut på webbsajten eller skickas via e-post eller annat kommunikationssätt om erbjudanden och produkters huvudegenskaper ska tillhandahållas så noggrant som möjligt. Harman garanterar emellertid inte att alla erbjudanden och produkter till fullo motsvarar lämnad information, såvida inte uppgifterna betecknats som avtalsmässig information.
5. ANNULLERING AV AVTAL 
5.1 Kunden ("Du"), kan annullera avtalet i enlighet med följande anvisningar om rätten till annullering:
RÄTT TILL ANNULLERING
DU HAR RÄTT ATT ANNULLERA DETTA AVTAL INOM 30 (TRETTIO) DAGAR UTAN ATT ANGE NÅGOT SKÄL I DEN MÅN DU BEHANDLAT PRODUKTEN/PRODUKTERNA OCH DESS EMBALLAGE MED VEDERBÖRLIG OMSORG OCH ENBART PACKAT UPP ELLER ANVÄNT PRODUKTEN/PRODUKTERNA SÅ SOM RIMLIGEN KRÄVTS FÖR ATT BESLUTA OM DU VILL BEHÅLLA PRODUKTEN/PRODUKTERNA. ANNULLERINGSTIDEN LÖPER UT EFTER 30 DAGAR FRÅN DEN DAG DU, ELLER EN TREDJE PART ANNAN ÄN SPEDITÖREN OCH ANGIVEN AV DIG, TAR AKTUELLT GODS I FYSISK BESITTNING.
FÖR ATT UTÖVA ANNULLERINGSRÄTTEN MÅSTE DU INFORMERA OSS
HARMAN CONSUMER DIVISION NORDIC - SWEDEN
ATTN: SERVICE CLIENT 
E-POSTADRESS: CUSTOMER.SUPPORT@HARMAN.COM
TELEFONNUMMER: +46 850512632
 
OM DITT BESLUT ATT ANNULLERA AVTALET GENOM EN ENTYDIG DEKLARATION (T.EX. I ETT BREV SKICKAT VIA POST, FAX ELLER E-POST). DU KAN ANVÄNDA DIG AV DEN BIFOGADE ANNULLERINGSMALLEN MEN DET ÄR INTE OBLIGATORISKT.
DU KAN OCKSÅ HITTA DENNA ANNULLERINGSMALL I E-POSTBEKRÄFTELSEN ELLER I SUPPORTAVSNITTET PÅ VÅR WEBBSAJT.
FÖR ATT UPPFYLLA STOPPDATUM FÖR ANNULLERING RÄCKER DET ATT DU SKICKAR DITT MEDDELANDE AVSEENDE DITT UTÖVANDE AV RÄTTEN TILL ANNULLERING INNAN ANNULLERINGSTIDEN HAR LÖPT UT.
KONSEKVENSER AV ANNULLERING
OM DU ANNULLERAR DETTA AVTAL, SKA VI ÅTERBETALA ALLA BETALNINGAR VI FÅTT FRÅN DIG, INKLUSIVE FRAKTKOSTNADERNA (MED UNDANTAG FÖR EXTRAKOSTNADER TILL FÖLJD AV ATT DU VALT EN ANNAN LEVERANSFORM ÄN DEN AV OSS ERBJUDNA BILLIGASTE TYPEN AV STANDARDLEVERANS, I DEN MÅN DETTA ÄR TILLÄMPLIGT), UTAN ONÖDIGT DRÖJSMÅL OCH I ALLA FALL INTE SENARE ÄN 14 DAGAR FRÅN DEN DAG VI INFORMERATS OM DITT BESLUT ATT HÄVA DETTA AVTAL. VI KOMMER ATT UTFÖRA SÅDAN ÅTERBETALNING MED HJÄLP AV SAMMA BETALNINGSMETOD SOM DU ANVÄNT FÖR DEN URSPRUNGLIGA TRANSAKTIONEN, SÅVIDA DU INTE UTTRYCKLIGEN GODKÄNT NÅGOT ANNAT; UNDER ALLA FÖRHÅLLANDEN SKA DU INTE DRABBAS AV NÅGRA AVGIFTER TILL FÖLJD AV EN SÅDAN ÅTERBETALNING. VI KAN VÄNTA MED ÅTERBETALNINGEN TILLS VI FÅTT VARORNA I RETUR ELLER DU HAR SKICKAT OSS BEVIS PÅ ATT DU ÅTERSÄNT VARORNA, BEROENDE PÅ VILKET SOM INTRÄFFAR FÖRST.
VI SKA OMBESÖRJA HÄMTNING AV IFRÅGAVARANDE PRODUKTER INOM DENNA PERIOD OCH SKA FÖR DETTA ÄNDAMÅL VIA E-POST SKICKA DIG RELEVANTA HÄMTNINGSUPPGIFTER INOM RIMLIG TID EFTER ATT DU INFORMERAT OSS OM DITT BESLUT ATT ANNULLERA AVTALET.
KOSTNADERNA FÖR ÅTERSÄNDANDE AV VARORNA FRAMGÅR AV ARTIKEL 6.2. VIDARE ANSVARAR DU FÖR EVENTUELL VÄRDEMINSKNING FÖR VARORNA TILL FÖLJD AV ANNAN HANTERING ÄN VAD SOM KRÄVS FÖR ATT FASTSTÄLLA VARORNAS ART, EGENSKAPER OCH FUNKTIONER.
BIFOGADE ANNULLERINGSMALLEN

 
SLUT PÅ ANVISNINGARNA OM ANNULLERINGSRÄTT.
6. PRISER

6.1 Det pris som gäller för produkten vid tidpunkten för beställningen är i svenska kronor inklusive moms, exklusive transport- och leveranskostnader. Transport- eller leveranskostnader debiteras inte kunden. Transport- och leveranskostnader för produkter som returneras till Harman i enlighet med artikel 5 finns angivna i artiklarna 5.1 och 6.2. Såväl procentsats och belopp för momsen som ev. lagstadgade avfallshanteringsbidrag och transport- eller leveranskostnader finns specificerade på varje faktura. 

6.2 Vid utövande av rätten till annullering av ett avtal som avses i artikel 5.1, måste kunden stå för returkostnaderna för produkten/produkterna om returnerad(e) produkt(er) motsvarar beställd(a) produkt(er) och om styckepriset för returnerad(e) produkt(er) är mindre än fyrtio (40) euro. I annat fall står Harman för returportokostnaderna för produkten/produkterna.

7. BETALNING 

7.1 Såvida inte annat uttryckligen angivits skriftligen, måste betalning erläggas på det sätt som specificerats på webbsajten, utan förfång för föreskrifterna i artikel 6.4. 

7.2 Vissa metoder för betalning får enbart användas om kraven för sådana metoder uppfyllts (t.ex. kreditupplysning på kunden, styrkande av kundens identitet och behörighet). Om sådana villkor är tillämpliga, anges de på webbsajten. 

7.3 Om kunden beslutar att betala med hjälp av ett kreditkort utfärdat av tredje part eller en elektronisk betalningsmetod, ska kortföretagets eller bankens villkor tillämpas. Harman är inte part i förbindelsen mellan kunden och kortföretaget eller banken. Vidare underlättar en extern leverantör av betalningstjänster kundens betalning genom kundens relevanta kreditkortsutfärdare eller bank. Harman hanterar inte kundbetalningar och använder enbart data avseende sådana betalningar som tillhandahålls av tredjeparter.
7.4 I fall av försenad betalning från kunden, måste kunden betala utestående belopp med tillägg av en och en halv (1,5) procent av den lagstadgade årliga dröjsmålsräntan, räknat från första dagen efter att den överenskomna betalningsperioden löpt ut. Harman förbehåller sig rätten att kräva ytterligare skadestånd till följd av försenad betalning.

8. LEVERANS, LEVERANSDATUM, TRANSPORT OCH RISK

8.1 Harman levererar beställda produkter till den av kunden angivna leveransadressen. För varje order måste kunden ange om leveransadressen är den samma som fakturaadressen; det är möjligt att ange en annan leveransadress.  

8.2 Leveranser sker uteslutande i Sverige och inga leveranser sker till en postboxadress. Leveranser av beställda produkter utförs av en speditör som Harman anlitar. 

8.3 Beställningar levereras snarast möjligt efter att beställningen har bekräftats och den av kunden angivna betalningsmetoden har behandlats. I princip strävar Harman efter att låta sin speditör leverera en beställd produkt till kunden inom tio (10) arbetsdagar, såvida inte Harman angivit något annat och inom en period av maximalt trettio (30) arbetsdagar. I princip sker leveranser under arbetsdagar mellan kl. 9.00 och kl. 17.00. 

8.4 Som regel är det inte möjligt för en kund att beställa produkter som tillfälligt är slut i lager. Skulle detta ändå ske, ska Harman informera kunden om när denna produkt blir tillgänglig igen. 

8.5 Om en kund inte finns på plats den första arbetsdag som den beställda produkten levereras, kommer speditören att leverera produkten igen nästföljande arbetsdag. En beställd produkt levereras till kunden totalt tre (3) gånger. Om kunden inte kan ta emot produkten, kommer kunden att få ett kort i sin brevlåda. På kortet anges ett telefonnummer som kunden kan ringa för att göra upp om en ny tidpunkt för leverans. 

8.6 Angivna leveranstider och -datum är enbart ungefärliga och får aldrig anses utgöra stoppdatum. Skulle kunden av någon anledning vara ålagd att uppfylla ett åtagande gentemot Harman, inklusive förskottsbetalning vare sig genom delbetalning eller på annat sätt, äger Harman rätt att innehålla leverans eller produktflöde. Om leveranstid eller -datum överskrids pga. att kunden inte givit klara anvisningar avseende leverans, tillförsel eller andra frågor, eller inte lämnat annan information och/eller utfört andra åtgärder nödvändiga för leveransen eller om omständigheter skulle inträffa, som inte kan hänföras till Harman och som utgjort ett hinder för leveransen vid tid/datum för leverans, ska leveranstid/-datum förlängas lika mycket som den tid med vilken genomförandet av överenskommelsen fördröjts eller störts. 
Om Harmans fullgörande av sitt åtagande avseende leverans eller tid/datum för sådan leverans förhindras eller försvåras genom oförutsedda omständigheter utanför Harmans kontroll, t.ex. mobilisering, krig, terroristhandlingar, uppror eller en strejk, avbrottshandlingar, brist på transportmedel, svårigheter med råvarutillförsel eller andra fall av force majeure, ska tid/datum för leverans förlängas lika mycket som den tid med vilken genomförandet av överenskommelsen fördröjts eller störts. Om situationen kvarstår under en längre period än tre (3) veckor äger kunden och Harman rätt att häva avtalet. Harman samtycker till att återbetala av kunden gjorda betalningar så snart som detta är rimligen möjligt. Om leverans av en produkt försenas eller om ett avtal inte kan genomföras helt eller delvis, ska kunden meddelas så snart som Harman blir medvetna om sådan försening eller olägenhet.

8.7 Tidiga delleveranser är alltid tillåtna. Det åligger en kund att acceptera en sådan leverans från Harman. Villkoren gäller även för delleveranser. 

8.8 Från tidpunkten för leverans till kunden, övergår det ekonomiska ansvaret och risken för produkten till kunden. 

9. ÄGANDERÄTT 

9.1 ALLA PRODUKTER LEVERERADE AV HARMAN FÖRBLIR HARMANS EGENDOM TILLS ENLIGT AVTALET FÖRFALLET BELOPP BETALATS TILL FULLO, INKLUSIVE ALLA FÖRFALLNA RÄNTE- OCH INKASSOKOSTNADER. 

9.2 Om tredje part påstår sig ha rättigheter avseende de av Harman levererade produkter, som omfattas av äganderättsförbehåll, eller önskar skapa rättighet avseende dessa produkter eller önskar beslagta dem, ska kunden utan dröjsmål informera Harman om detta. 

9.3 Om Harman säger upp avtalet och återtar produkten/produkterna, äger Harman alltid rätt men måste inte sälja produkterna till en eller flera tredje part(er) utan förfång för Harmans rätt till full ersättning för den skada man åsamkats genom att kunden inte fullföljt sitt åtagande.

10. ÖVERENSSTÄMMELSE OCH GARANTI 

10.1 Harman garanterar att produkterna uppfyller avtalet, i erbjudandet angivna specifikationer, rimliga krav på kvalitet och/eller användbarhet samt lagstadgade föreskrifter och/eller myndighetsbestämmelser som var tillämpliga vid det datum avtalet träffades. Ytterligare teknisk information om produkterna finns på webbsajten/webbsajterna.


10.2 En tillverkares garanti kan vara förknippad med produkter köpta från Harman av en kund som inte agerar med utövande av sitt yrke eller sin verksamhet. Kunden hittar information om detta i eller på produktförpackningen eller på webbsajten/webbsajterna. Denna tillverkargaranti utgör inget förfång för de rättigheter och anspråk kunden kan utöva gentemot Harman i enlighet med tillämpliga lagar. Harman ska till fullo uppfylla de lagstadgade skyldigheter man har som säljare vad gäller överensstämmelse för produkter sålda som avsett till en kund.

10.3 Vid eventuell icke-överensstämmelse garanterar Harman att inom rimlig tid stå för reparation eller utbyte av aktuell produkt i enlighet med dessa villkor och alla tillämpliga lagar. 

10.4 Den lagstadgade garantitiden löper två (2) år räknat från när produkten levereras och fakturan fungerar som garantibevis.

10.5 I fall av defekt i eller på en produkt till följd av olämplig eller felaktig användning, externa omständigheter i ordets vidaste bemärkelse för vilka kunden har utsatt produkten, isärmontering eller avinstallation, uppsåt eller grovt slarv från kundens sida, kan kunden under inga förhållanden ställa garantianspråk gentemot Harman. 

10.6 Om en kund ställer anspråk enligt (lagstadgade) garantin, måste han/hon samarbeta med Harman i erforderlig omfattning, bl.a. genom att möjliggöra för Harman att genomföra en utredning av de omständigheter under eller i vilka produkten använts och det sätt på vilket produkterna installerats. 
11. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER 

11.1 Alla immateriella rättigheter avseende produkter som sålts och levererats av Harman tillhör fortsatt Harman eller – om tillämpligt – dennes leverantör(er) eller underentreprenör(er), inklusive enheter associerade till eller kopplade till Harman i en grupp, eller tillkommer uteslutande Harman eller – om tillämpligt – dennes leverantör(er) eller underentreprenör(er). Här innefattas upphovsrätter, patenträttigheter, varumärkesskydd, mönsterskydd, know-how, rätten till ett handelsnamn, databasrättigheter och ensamrättslicensrättigheter.

12. ANSVARSSKYLDIGHET 

12.1 Harmans ansvarsskyldighet gentemot kunden bedöms på grundval av artiklarna 12.2 och 12.3:
12.2 Harmans ansvarsskyldighet för skador till följd av försumlighet är begränsad till typiska och rimligen förutsägbara skador som uppstår genom brott mot väsentligt avtalsenligt åliggande. Ett väsentligt åliggande är en skyldighet som krävs för genomförandet av avtalets syfte och på vars fullgörande kunden förlitar sig eller kan förlita sig.
12.3 Ovanstående begränsning av ansvarsskyldighet är inte tillämplig för Harmans ansvarsskyldighet vid fall av brott mot livs- och fysisk integritet, avsiktligt avtalsbrott och grov försumlighet.

13. ÖVRIGT 

13.1 Skulle någon av föreskrifterna i villkoren vara ogiltig eller anges som utan värde och icke-bindande, ska detta inte ändra giltigheten för de andra föreskrifterna.
13.2 Samtliga rättigheter och skyldigheter för kunden till följd av dessa villkor är icke-överlåtelsebara, såvida inte detta stipuleras i dessa villkor eller uttryckligen överenskommits skriftligen med Harman. 

13.3 Avsnitten och rubrikerna i dessa villkor är uteslutande avsedda för läsarens bekvämlighet och kan inte påverka innehållet eller innebörden av föreskrifterna i dessa villkor. 

13.4 I dessa villkor innefattar, såvida inte motsatt avsikt är rimligt uppenbar, kön alla kön, singularis innefattar pluralis och omvänt och om ett ord eller en fras definierats, har övriga grammatiska former motsvarande betydelse.

14. RAPPORTERING AV KLAGOMÅL 

14.1 Om en kund inte är nöjd med det sätt på vilket Harman genomför eller har genomfört avtalet, kan kunden inom vederbörlig tid till Harman rapportera sitt fullständiga och tydligt beskrivna klagomål till Harman. 

14.2 En kund kan vända sig till Harmans kundtjänstavdelning med alla frågor och/eller klagomål med avseende på de av Harman levererade produkterna. Kundtjänstavdelningen kan nås på telefon +46 850512632 eller via customer.support@harman.com (måndag till fredag från kl. 9.00 till kl. 16.00). 

14.3 Reklamationer som skickats in till Harman kommer att besvaras av Harman inom tio (10) arbetsdagar efter dagen för mottagandet. Om ett svar på ett klagomål kräver en förutsägbart längre tid, ska Harman skicka kunden en bekräftelse på mottagandet av klagomålet inom den ovannämnda tiden. Detta meddelande ska också innehålla en uppgift om den tid inom vilken kunden kan förvänta sig ett mer omfattande meddelande. 

15. VAL AV LAG OCH DOMVÄRJO 

15.1 Lagarna i Sverige är tillämpliga för alla åligganden mellan Harman och kunden, för webbsajten, för dessa villkor samt för alla avtalsenliga och icke-avtalsenliga skyldigheter som uppkommer ur eller har samband med dessa. Tillämpning av Förenta Nationernas konvention för internationell varuhandel (CISG) (Wien, 11 april 1980) är uttryckligen utesluten. 

 
____________________________________________
 
Mallblankett för annullering
(fyll i och återsänd denna blankett om du önskar annullera avtalet i enlighet med avsnitt 5 i dessa villkor) 
— Till: 
HARMAN CONSUMER DIVISION NORDIC - SWEDEN
TILLGÄNGLIGHETEN 1, 417 01 GÖTEBORG, SVERIGE ATTN: SERVICE CLIENT 
E-POSTADRESS: CUSTOMER.SUPPORT@HARMAN.COM
TELEFONNUMMER: +46 850512632
— Jag/vi (*) vill härmed meddela att jag/vi (*) annullerar mitt/vårt (*) avtal avseende försäljning av följande produkter: 
— Beställt den (*)/mottaget den (*): 
— Kundens namn: 
— Kundens adress: 
— Kundens underskrift (enbart om denna blankett skickas i pappersform): 
— Datum:
(*) Stryk det ej tillämpliga.
BIFOGADE ANNULLERINGSMALLEN